Vlaamse overheid kiest voor open data en W3C

CORVE, de Coördinatiecel Vlaams eGovernment, is in augustus 2014 toegetreden tot het World Wide Web Consortium (W3C) – het internationaal samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling van webstandaarden. CORVE heeft als doelstelling de dienstverlening aan de burger, ondernemingen en overheden te vereenvoudigen en de toegang tot actuele, accurate gegevens te faciliteren. Overheidsbrede standaardisatie van gegevensformaten is uiteraard noodzakelijk bij het uitwisselen van deze gegevens. Het lidmaatschap van W3C biedt CORVE een uitgelezen kans om de ontwikkelingen niet alleen te volgen maar ook een bijdrage te leveren aan deze internationale standaarden.

Geert MareelsGeert Mareels, CORVE, de Vlaamse eGovernment manager, beaamt dat het afstemmen van het beleid op het gebied van standaardisatie tussen alle interne en externe betrokkenen essentieel is bij het uitwisselen van gegevens. “Om het principe ‘vraag niet wat de overheid al weet’ te realiseren, is het een voorwaarde dat we allemaal dezelfde taal spreken. Dat gaat van de benaming van een diploma tot hoe in computertaal een adres genoteerd wordt.”

Noël Van HerrewegheNoël Van Herreweghe, CORVE, programmamanager Open Data bij de Vlaamse overheid, voegt hier aan toe, dat standaardisatie een belangrijke bijdrage levert bij het bereiken van interoperabiliteit en een absolute noodzaak is bij het digitaal uitwisselen en beschikbaar stellen voor hergebruik van informatie.

W3C is verheugd met het lidmaatschap van de Vlaamse overheid. Phil Archer Phil Archer, W3C, W3C Data Activity Lead laat weten: “Ik ben natuurlijk heel blij dat CORVE zich aansluit bij W3C. Hun werk op het gebied van open data heeft veel mensen binnen en buiten Vlaanderen geïnspireerd en dus voelt het heel goed dat CORVE nu samen met anderen zal bijdragen aan het bereiken van consensus en het bouwen van internationale standaards. Hun werk gaat helemaal over een beter gebruik van het Web voor een efficiëntere overheid en empowerment van burgers”.

“Voor een efficiënte publieke sector is goede standaardisatie essentieel,” stelt Annette Kik Annette Kik, W3C, manager van het W3C Benelux Office. “Het W3C-lidmaatschap van CORVE tekent de voortrekkersrol van de Vlaamse overheid, die zich bewust is van het feit dat ze niet alleen naar de eigen overheidsorganen moet kijken maar ook naar de private sector en over nationale grenzen heen. Informatie op het Web is niet aan grenzen gebonden. Door mee te werken aan de totstandkoming van internationale standaarden wordt het nationale belang het best gediend.”

Michiel Leenaars Michiel Leenaars, liaison officer bij W3C Benelux, voegt toe: "Open data is een mooi principieel uitgangspunt, maar om die data in de praktijk te kunnen gebruiken in allerlei maatschappelijke toepassingen, vergt een erg gestructureerde totaalaanpak. Ontwikkelaars kunnen immers niet voor iedere dataset nieuwe maatwerksoftware schrijven; dat is kostbaar en ondankbaar werk. Door samen met anderen binnen W3C te gaan werken aan standaarden, helpt CORVE om in de toekomst haar eigen informatie en die van anderen veel breder bruikbaar te maken."

W3C roept overheden op ook lid te worden. W3C hoopt dat meer overheden in de Benelux zich actief bezig gaan houden met de ontwikkeling van het web, liefst ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Leenaars: “De geschiedenis van het web wordt nog geschreven. Technologie vormt zich naar de partijen die actief mee-ontwikkelen en die bijvoorbeeld van veiligheid en universele toegankelijkheid prioriteiten maken. Het World Wide Web zal sterk de lijnen bepalen waarbinnen onze toekomstige informatiesamenleving zich zal ontwikkelen. Juist ook organisaties vanuit de publieke sector met een heldere toekomstgerichte visie kunnen daarbij een daadwerkelijk verschil maken”.

Over W3C

W3C logo

W3C stond aan de wieg van het World Wide Web en speelt op verschillende gebieden een sleutelrol bij de verdere ontwikkeling ervan. De organisatie profileert zich daarbij als bewaker van de openheid van het web. Onder andere organisaties als Microsoft, Google, Facebook en Apple zijn actief in het World Wide Web Consortium, dat bekend is van standaarden zoals HTML, CSS en XML.

Over CORVE

Corve

CORVE coördineert en stimuleert de back-office-aspecten van e-government. Wij bouwen de infrastructuur waarmee administratieve diensten vlotter samenwerken met betere service voor de burger als resultaat. Via het MAGDA-platform zorgen wij voor MAximale GegevensDeling tussen Administraties op de verschillende bestuursniveaus en moet de overheid niet meer vragen wat ze al weet. E-government gaat niet zozeer over de "e" in e-government, maar om het uitbouwen van een hedendaagse dienstverlening. Open data, het vrijgeven van informatie voor hergebruik, is hier ook een goed voorbeeld van. De klantvriendelijkheid en de administratieve vereenvoudiging maken de kern uit van elk e-government verhaal, ook bij de Vlaamse overheid.

Meer informatie: